Geschiedenis Ursulinen van Bergen

Ursulinen van Bergen

De oorsprong van de congregatie ligt in Monnikendam, in 1898. Haar ontstaansgeschiedenis heeft veel gemeen met die van andere congregaties die in de 19e eeuw ontstonden. Pastoor Bernardus Smeeman zocht religieuzen om in zijn dorp een katholieke school op te richten. Zijn gloedvol betoog vond weerklank bij de Ursulinen in Eijsden, Limburg. Vijf van hen reisden in 1897 af naar het hoge noorden. In 1898 besloten zusters en pastoor zelfstandig verder te gaan als congregatie in het bisdom Haarlem. Er kwam een normaalschool, waar jonge vrouwen werden opgeleid tot onderwijzeressen. In overleg met het bisdom werd tot uitbreiding overgegaan. In 1907 kreeg de congregatie een nieuw moederhuis in Bergen nh. Van daar uit ontstonden vele vestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland en zelfs in Kenya en Oeganda. In haar bloeitijd telde de congregatie zo’n 550 leden.
Sinds de Tweede Wereldoorlog nam de belangstelling voor het religieuze leven in Nederland sterk af. Bovendien werden onderwijs en zorg steeds meer een taak van de overheid.
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd een nieuwe theologie van het religieuze leven ontwikkeld, die aansloot bij het moderne wereldbeeld. Religieuzen gingen nieuwe wegen. Vele Ursulinen raakten nauw betrokken bij plaatselijke geloofsgemeenschappen. Binnen de congregatie kwam een diepgaande bezinning op gang op de roeping van religieus leven in deze tijd. Het wegvallen van de oude vormen - het habijt, het intensieve gemeenschappelijk gebed - en van het samen werken op de eigen scholen en instituten noodzaakte de Ursulinen van Bergen diep in de buidel van de traditie te tasten. Deze herbronning leidde tot een grotere vertrouwdheid met de Schrift en een dieper bewustzijn van de Mericiaanse spiritualiteit. Religieus leven is meer dan wat je doet, ontdekten de Ursulinen van Bergen. Het gaat er om wie je bent en dat je jezelf als zodanig durft te geven. We zijn geroepen te worden wat we in Gods ogen zijn: zijn oogappeltjes. Koningdochters.

Meer lezen:

"Geschiedenis van het Kloostercomplex" door Arie Leijen

"Een klein portret"

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.